УслугиНезависим финансов одит
Осигуряваме независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на една компания, за да защитим интересите на нейните собственици, като провеждаме широкообхватни одиторски процедури, с които оценяваме наличието на злоупотреби, съществени грешки или измами.

Счетоводно обслужване
Анализ на счетоводната дейност
Структуриране на сметкоплан
Изготвяне на счетоводна политика
Счетоводно отчитане съгласно НСС и МСФО
Мениджърски отчети
Ежемесечни оборотни ведомости
Следене на разплащанията с контрагенти
Изготвяне и подаване на ддс декларации
Изготвяне и подаване на декларации и справки към НАП
Данъчни проверки и ревизии
Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети
Подаване на месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ
Подаване на деклариране за БНБ
Изготвяне и подаване на Годишни данъчни декларации
Изготвяне на платежни документи за разплащане към бюджета

След края на всяка финансова година правим задълбочен анализ на финансовите отчети и множеството финансови показатели, като ги съпоставяме с тези от преходните години, за да се предприемат най-добрите мерки съобразно действащото законодателство за подобрение и растеж на дружествата.

Външен главен счетоводител
Осигуряване на правилно и своевременно изготвяне на необходимите финансови и управленски справки и отчети;
Съставяне на междинни и годишни финансови отчети и годишна данъчна декларация
Съдействие при анализа на финансовите отчети и взимане на финансови решения
Външният главен счетоводител струва много по-малко, но в същото време носи много по-висока добавена стойност от назначен такъв, защото работещият в една компания счетоводител или финансист е силно ограничен в натрупването на разнообразни и полезни професионални знания и опит.

Данъчно-осигурителни консултации
Текущо предоставяме всички необходими счетоводни, данъчни, осигурителни, финансови и бизнес консултации според действащото законодателство, за да се вземат най-добрите управленски решения.

Данъчно-счетоводен преглед
Целта на услугата е да осигури  експресен преглед, който да идентифицира всички съществени проблеми в счетоводната отчетност, данъчното облагане и финансовите показатели на една компания, да оцени риска от тях и да препоръча мерки за тяхното решаване или намаляване на вредните последици.

ТРЗ и Личен състав
Структуриране на персонала
Анализ на разходите за персонала
Изготвяне на трудови досиета
Назначаване и прекратяване
Изготвяне на трудови договори
Изготвяне на месечна ведомост,рекапитулация и фишове
Подаване на болнични
Изготвяне и подаване на декларации и необходимата информация към НАП и НОИ

Предлагаме обслужване на много високо ниво на всички категории труд и за всички видове договори трудови, граждански и договори за управление, в т.ч. срочни, безсрочни, сезонни и т.н., включително самоосигуряващи се лица със или без полагане на личен труд.

ТРЗ и осигурителен преглед
Целта на услугата е да осигури  експресен преглед за спазване на трудовото и осигурително законодателство в една компания, който да идентифицира всички съществени проблеми, да оцени риска от тях и да препоръча мерки за тяхното решаване или намаляване на вредните последици.

Административни услуги
Предлагаме  различни административни услуги с цел улесняване ежедневната работа на своите клиенти.
Издаване на актуално състояние
Вписване на промени в ТР
Публикуване на годишни отчети в ТР
Издаване на документи за наличие/липса на данъчни задължения
Изготвяне на договори за заем, наем, услуги и други документи
Изготвяне на пълномощни
Откриване/закриване на банкови сметки
Он-лайн банкиране
Писмени преводи от/на английски/руски език

Цени Цените на предлаганите от нас услуги се определят в зависимост от размера на компанията -обема, сложността и обхвата на услугата.
Търсене